5907
06:39

آزمایش میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech در دانشگاه صنعتی دانمارک

آزمایش میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech  در دانشگاه صنعتی دانمارک

Test of rotational friction damper

Test of Damptech rotational friction damper in the testing facility of Technical University of Denmark.
Test parameters:
Frequency: 1.5 Hz
Displacement: +-60 mm

رجوع به وبسایت شرکت بهساز اندیشان تهران ، نماینده رسمی شرکت Damptech در ایران

playlist

پکیج استثنایی 808