تحلیل پی گسترده دارای خطوط مستقیم و منحنی در نرم افزار ELPLA