بخشی از فیلم وبینار انجام محاسبات وتولیدگزارش های آزمایشات ژئوتکنیکی به کمک نرم افزار دارتیس لب

02:50

بخشی از فیلم وبینار انجام محاسبات وتولیدگزارش های آزمایشات ژئوتکنیکی به کمک نرم افزار دارتیس لب

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

مطالب مرتبط: