6102
28:40

انیمیشن مقایسه رفتار دو سازه بلند با و بدون میراگر فعال جرمی تنظیم شده یا ATMD

انیمیشن مقایسه رفتار دو سازه بلند با و بدون میراگر فعال جرمی تنظیم شده یا ATMD

پکیج استثنایی 808