6103
28:40

از 0 تا 100 اجرای جداساز لرزه ای الاستومری در سازه نوساز (به همراه دستگاه تست) در ایتالیا

از 0 تا 100 اجرای جداساز لرزه ای الاستومری در سازه نوساز (به همراه دستگاه تست) در ایتالیا

پکیج استثنایی 808