6107
28:40

انیمیشنی در رابطه با مقایسه دو سازه مشابه بتنی یکی تجهیز شده به جداسازی لرزه ای کف و دیگری به صورت صلب اجرا شده و مشاهده نتایج حاصله

انیمیشنی در رابطه با مقایسه دو سازه مشابه بتنی یکی تجهیز شده به جداسازی لرزه ای کف و دیگری به صورت صلب اجرا شده و مشاهده نتایج حاصله

پکیج استثنایی 808