6101
28:40

انیمیشن نحوه قرارگیری و عملکرد میراگر ویسکوز شرکت Taylor و مقایسه لرزه ای سازه سنتی و مجهز به میراگر

انیمیشن نحوه قرارگیری و عملکرد میراگر ویسکوز شرکت Taylor و مقایسه لرزه ای سازه سنتی و مجهز به میراگر

پکیج استثنایی 808