6105
28:40

مقایسه دو مجتمع مسکونی20 طبقه مدل شده در ETABS با و بدون جداساز لرزه ای تحت آنالیز تاریخچه زمانی

مقایسه دو مجتمع مسکونی20 طبقه مدل شده در ETABS با و بدون جداساز لرزه ای تحت آنالیز تاریخچه زمانی

پکیج استثنایی 808