6104
28:40

انیمیشن مقایسه رفتار دو سازه بلند با و بدون میراگر ویسکوز شرکت Taylor در برابر باد

انیمیشن مقایسه رفتار دو سازه بلند با و بدون میراگر ویسکوز شرکت Taylor در برابر باد

پکیج استثنایی 808