تخصیص بارهای لرزه ای و ترکیب بارها در نرم افزار ETABS 2015

11:28

تخصیص بارهای لرزه ای و ترکیب بارها در نرم افزار ETABS 2015

در این فیلم که در ادامه مبحث قبلی است،  تخصیص بارهای لرزه ای و ترکیب بارها در نرم افزار ETABS 2015 برای یک ساختمان تجاری آموزش داده می شود.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم