دینامیک سازه ای - قسمت ششم

14:48

دینامیک سازه ای - قسمت ششم

در این فیلم در خصوص پاسخ دینامیکی به واسطه مودال سوپر پوزیشن، آنالیز تاریخچه پاسخ به زلزله، آنالیز طیف پاسخ و ... بحث می شود. برای آشنایی بیشتر با مدرس این دوره، جناب دکتر فرزاد نعیم به فیلم مصاحبه مجموعه 808 با ایشان مراجعه کنید.

منبع: +

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...