مقاومت مصالح، Strength of Materials

مقاومت مصالح، Strength of Materials

مقاومت مصالح، Strength of Materials

مقاومت مصالح موضوعی است که به بررسی رفتار جامدات تحت تاثیر تنش و کرنش اعمال شده به آنها، در یک یا دو بعد می‌پردازد. علم مقاومت مصالح معمولا روش‌های متفاوتی جهت محاسبه تنش و کرنش ایجاد شده در اعضای سازه‌ای مانند تیرها، ستون‌ها و شفت‌ها ارائه می‌دهد.

در علم مقاومت مصالح به مسائلی چون، روش‌هایی برای پیش‌بینی پاسخ سازه تحت شرایط بارگذاری، محاسبه حساسیت سازه به مد‌های شکست در قالب مفاهیمی چون مقاومت تسلیم، مقاومت نهایی، مدول یانگ، ضریب پوآسون و سایر مفاهیم، پرداخته می‌شود. در محاسبات صورت گرفته در مقاومت مسائل علاوه بر ویژگی‌های ماکروسکوپی المان‌های مکانیکی (ویژگی‌های هندسی)، مانند طول، عرض، ضخامت، و جمع شدگی‌های جداری، تغییرات ناگهانی هندسی مانند ایجاد شکاف نیز در نظر گرفته می‌شود.

در علم مقاومت مصالح، مقاومت مصالح توانایی اجسام برای ایستادگی در برابر نیرو های وارده بدون اینکه شکست یا تغییر شکل‌های پلاستیک ایجاد شود، میباشد.

این علم با نیروها و تغییر شکل‌هایی که تحت تاثیر اعمال نیرو به جسم ایجاد می‌شود، می‌پردازد.

هنگامی که باری بر یک جشم وارد می‌شود، سبب ایجاد نیروهای داخلی در جسم می‌شود، که به نیروی وارد بر واحد سطح ، تنش گویند. تنش ایجاد شده در جسم سبب ایجاد تغییر شکل می‌شود؛ به تغییر شکل ایجاد شده در واحد طول را کرنش گویند.

+ منبع

فیلم

اخبار

اشتراک در RSS - مقاومت مصالح، Strength of Materials