رسم دیاگرام نیروهای برشی و خمشی به وسیله نرم افزار آباکوس

16:00

رسم دیاگرام نیروهای برشی و خمشی به وسیله نرم افزار آباکوس

یکی از مهم ترین مباحثی که در مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها همواره مورد توجه بوده است رسم دیاگرام نیروهای برشی و خمشی بوده است . در این مثال به وسیله نرم افزار آباکوس به چگونگی ترسیم این نمودارها برای یک تیر دو سر گیردار میپردازیم .

ارسال شده رایگان توسط جناب مهندس آرزومند اختصاصی وبسایت ۸۰۸

توجه:

حداکثر تغییر مکان گفته شده در انتهای فیلم ۰.۱۳ سانتیمتر میباشد