آموزش مفاهیم پایه شکل پذیری از AISC

1:22:17

آموزش مفاهیم پایه شکل پذیری از AISC

در این ویدیوی آموزشی با مفاهیم پایه شکل پذیری از AISC آشنا خواهید شد.