آزمایش بارگذاری 4 نقطه ای خمش یک تیر بتنی پیشتنیده برای برآورد توان خمشی آن در آزمایشگاه

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم