کلیپی زیبا از مقاومت تیر با مقطع متغییر بتنی پیشتنیده و پیش ساخته با رفتاری غیر ترد شکن و انعطاف پذیر و صحنه آهسته هنگام گسیختگی تیر

06:47

کلیپی زیبا از مقاومت تیر با مقطع متغییر بتنی پیشتنیده و پیش ساخته با رفتاری غیر ترد شکن و انعطاف پذیر و صحنه آهسته هنگام گسیختگی تیر

کلیپی زیبا از مقاومت تیر با مقطع متغییر بتنی پیشتنیده و پیش ساخته با رفتاری غیر ترد شکن و انعطاف پذیر و صحنه آهسته هنگام گسیختگی تیر

این تیر در وسط عمق بیشتری را داشته تا بتواند ممان بیشتری را تحمل نماید.

Beam Test.watch beam failure in slow-motion!

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم