22146
04:59

بخشی از فیلم آموزشی آشنایی با مدلسازی مسائل ژئوتکنیکی در نرم افزار OPENSEES

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808