15807
03:00

حوضه آبریز (Watershed) چیست؟ ( ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

حوضه آبریز یک واژه هیدرولوژیکی است  و به مساحتی اطلاق می‌شود که رواناب حاصل از بارندگی روی آن بطور طبیعی به یک نقطه ختم گردد، که اگر این نقطه بر روی مرز حوضه‌ی آبریز باشد آنرا حوضه‌ی آبریز برون ریز و اگر داخل حوضه باشد، آنرا حوضه آبریز درون‌ریز گویند. در این فیلم توضیحاتی در ارتباط با حوضه آبریز ارائه شده است.

ترجمه و زیر نویس اختصاصی 808

پکیج استثنایی 808