15680
53

استحصال آب باران در جنوب استرالیا

کمبود آب شیرین در بعضی مناطق بحرانی جدی است. یکی از روش‌های کاهش اتکاء به منابع آب معمول، جمع‌‌‌آوری آب باران است. در این فیلم، یک راهکار که در جنوب استرالیا برای استحصال آب باران به کار برده شده، ارائه می‌شود.

پکیج استثنایی 808