15725
12:38

مشخصات حوضه آبریز

مشخصات حوضه آبریزدر این فیلم که به زبان انگلیسی است با بیانی ساده به بررسی و تحلیل مشخصات یک حوضه آبریز  مانند سطح، طول،شیب، شکل و دیگر موارد مرتبط می پردازد.

پکیج استثنایی 808