15535
01:26

پروژه‌ی هیدرولیکی بلند پروازانه انتقال آب در پرو (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

"پوکیوس" نام سازه‌ای سنتی است که به عنوان پروژه‌ی هیدرولیکی بلند پروازانه جهت انتقال آب در ناحیه نازاکا در پرو به هدف اینکه آب را برای تمام سال و نه تنها برای اهداف کشاورزی و آبیاری بلکه برای مصارف شرب نیز فراهم نماید، شناخته شده است. در این فیلم توضیحاتی در ارتباط با این سازه شگفت‌انگیز ارائه می‌شود.

ترجمه و زيرنويس اختصاصي ٨٠٨

پکیج استثنایی 808