15679
35

قنات، مدل سنتی توسعه پایدار

قنات یا کاریز یا کهریز راه‌آب یا کانالی است که در زیرِ زمین کنده شده، تا آب در آن برای رسیدن به سطح زمین جریان یابد. این جوی یا کانال در عمق زمین برای ارتباط دادنِ رشته‌چاه‌هایی است که از مادر چاه سرچشمه می‌گیرد. در این انیمیشن به ساز و کار کلی قنات‌ها اشاره می‌شود.

پکیج استثنایی 808