تخریب و انهادم قعطات بتنی با مواد مخصوص شیمیایی

02:52

تخریب و انهادم قعطات بتنی با مواد مخصوص شیمیایی

تخریب و انهادم قعطات بتنی با مواد مخصوص شیمیایی، در این فیلم مشاهده می نماییم که پس از ایجاد سوراخ هایی توسط دریل بتن کن، مواد شیمیایی ترکیب شده و به داخل وراخ های ایجاد شده ریخته می شود. رفته رفته با گذر زمان این مواد با فعل و انفعلات شیمیایی و بازشدگی خود منجر به بروز و شکل گیری ترک هایی در بتن می گردد ککه در انتها به انهدام بتن می انجامد.