مدل سازی رزونانس در ساختمان ها

49

مدل سازی رزونانس در ساختمان ها

رزونانس یا تشدید عبارت است از تمایل سیستم به نوسان با بیشینه دامنه در فرکانس‌هایی خاص که به آنها فرکانس رزونانس یا فرکانس تشدید گویند. در چنین فرکانس‌هایی انرژی ارتعاشی در جسم ذخیره می‌شود و در نتیجه نیرویی کوچک و متناوب می‌تواند باعث حرکتی نوسانی با دامنه بزرگ شود.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم