آنالیز خزش و جمع شدگی در ساختمان های بتنی

59:01

آنالیز خزش و جمع شدگی در ساختمان های بتنی

در این فیلم آلن آدام که یک کارشناس سازه است، به توضیح تاثیر عواملی همچون خزش و جمع شدگی بر توزیع نیروهای طراحی در سازه های بتنی می پردازد.

منبع