کاربرد بیم در ساختمان های سبز

04:30

کاربرد بیم در ساختمان های سبز

امروزه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده‌ای از طراحی و ساخت تا بهره‌برداری و حتی مرحله تخریب ساختمان‌ها پیدا کرده است. این فناوری با نمایش دیجیتال خصوصیات ساختمان مدیر پروژه و ذینفعان را در هر مرحله برای تصمیم‌گیری درست یاری می‌کند. مدل‌سازی اطلاعات ساختمان کلیه فعالیت‌های مدیریت ساخت، بر اساس اسناد قرارداد، به دو مقوله نقشه‌ها و مشخصات وابسته هستند، به این صورت که به کمک نقشه‌ها کمیت کار و بر اساس مشخصات فنی، کیفیت آن تعریف می‌شود.

ساختمان سبز یا پایدار، ساختمانی است در واقع ایجاد و استفاده از مدل‌های سالم‌تر و کارآمدتر برای ساخت و ساز، بازسازی، بهره‌برداری، نگهداری و تخریب سازه است. ساختمان سبز، ایجاد ساختار و استفاده از فرایندهایی است که از لحاظ مسئولیت زیست محیطی و  کارآمدی منابع در سراسر دوره عمر یک ساختمان از جایگاه تا طراحی، ساخت، بهره‌برداری، نگهداری، نوسازی و تخریب ساختمان، استفاده می‌شود. این عمل طراحی کلاسیک ساختمان اعم از اقتصاد، کاربری، دوام و آسایش را گسترش می‌دهد و تکمیل می‌کند.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم