بخشی از فیلم دوره مدل سازی جداسازهای لرزه ای در نرم افزار ABAQUS

04:01

بخشی از فیلم دوره مدل سازی جداسازهای لرزه ای در نرم افزار ABAQUS

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...