آنالیز و طراحی در نرم افزار ETABS 2015

09:05

آنالیز و طراحی در نرم افزار ETABS 2015

در این فیلم که در ادامه مبحث قبلی است، آنالیز و طراحی مدل یک ساختمان تجاری در نرم افزار ETABS 2015 آموزش داده می شود.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم