آنالیز تاریخچه زمانی در نرم افزار ETABS 2015

25:28

آنالیز تاریخچه زمانی در نرم افزار ETABS 2015

در این فیلم نحوه آنالیز تاریخچه زمانی برای ساختمانی که شش طبقه بالاتر از سطح  زمین قرار دارد، در نرم افزار ETABS 2015 آموزش داده می شود. برای این کار حرکات زمین در هر دو راستا اعمال می شود.

منبع