بررسی بی نظمی های پیچشی با بارهای لرزه ای در نرم افزار ETABS 2015

15:02

بررسی بی نظمی های پیچشی با بارهای لرزه ای در نرم افزار ETABS 2015

در این فیلم نحوه بررسی بی نظمی های پیچشی با بارهای لرزه ای در نرم افزار ETABS 2015 برای ساختمان های بلند مرتبه آموزش داده می شود. این بررسی یکی از ضروری ترین بررسی هایی است که باید در طراحی ساختمان های بلند مرتبه انجام شود.
منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم