آنالیز کمتر از یک دقیقه ای تیر در نرم افزار SkyCiv