طراحی دال RCC در نرم افزار ETABS 2016- قسمت اول

12:17

طراحی دال RCC در نرم افزار ETABS 2016- قسمت اول

در این فیلم نحوه طراحی یک دال RCC در نرم افزار ETABS 2016 آموزش داده می شود. این مبحث در دوقسمت ارائه می شود. در قسمت اول مباحث کلی مثل تعریف مشخصات مصالح، تعریف مقطع دال و تخصیص بارهای زنده و مرده مطرح می شود.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم