جابجایی عرشه پل فوق تحت بار زلزله در دو حالت با و بدون میراگر ویسکوز

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم