جابجایی عرشه پل فوق تحت بار زلزله در دو حالت با و بدون میراگر ویسکوز