دوره آنلاین هیدرولوژی پیشرفته (آمادگی کنکور دکتری عمران- گرایش مدیریت منابع آب)

دوره آنلاین هیدرولوژی پیشرفته (آمادگی کنکور دکتری عمران- گرایش مدیریت منابع آب)

گرایش مدیریت منابع آب

دانلود فیلم جلسه اول رایگان 

این دوره به اتمام رسیده است ، برای تهیه فیلم آن میتوانید به این صفحه از فروشگاه سایت مراجعه بفرمایید 

سرفصل‌های دوره:

۱- فصل اول: مقدمه

۱-۱ توازن هیدرولوژیکی

۲-۱ اتمسفر و خصوصیات آن

۱-۲-۱ پدیده وارونگی هوا

۲-۲-۱ دمای نقطه شبنم

۳-۲-۱ رطوبت هوا

۳-۱ باد

۴-۱ پدیده تغییر اقلیم

۵-۱ خشکسالی

۱-۵-۱ آزمون دنباله‌ها

۲-۵-۱ زنجیره مارکوف

۲- فصل دوم: نزولات جوی

۱-۲ مقدمه و کلیات

۲-۲ اندازه‌گیری نزولات جوی

۱-۲-۲ باران‌سنجی

۱-۱-۲-۲ انواع باران‌سنج‌ها

۱-۱-۱-۲-۲ باران‌سنج‌های ساده

۲-۱-۱-۲-۲ باران‌سنج‌های ثبات

۲-۱-۲-۲ محل نصب باران‌سنج‌ها

۳-۱-۲-۲ تعداد بهینه بارانسنج‌ها

۲-۲-۲ برف‌سنجی 

۳-۲ مشخصات بارش

۱-۳-۲ میانگین زمانی بارش 

۲-۳-۲ فراوانی وقوع بارش (دوره بازگشت بارش)

۳-۳-۲ احتمال وقوع بارش

۱-۳-۳-۲ فرمول کالیفرنیا

۲-۳-۳-۲ فرمول هیزن

۳-۳-۳-۲ فرمول ویبول

۴-۳-۲ حداکثر بارش محتمل (PMP)

۵-۳-۲ باران طرح

۴-۲ منطقه‌ای نمودن داده‌های نقطه‌ای بارش

۱-۴-۲ روش میانگین ریاضی

۲-۴-۲ روش تیسن

۳-۴-۲ روش خطوط همباران

۵-۲ روابط بین خصوصیات بارندگی

۱-۵-۲ رابطه بین شدت و مدت بارش (ID)

۲-۵-۲ رابطه بین شدت-مدت-دوره بازگشت

۳- فصل سوم: بیلان آبی

۱-۳ مقدمه و کلیات

۲-۳ معادله بیلان آب 

۳-۳ تبخیر

۱-۳-۳ تبخیر از سطح آب

۱-۱-۳-۳ روش های تجربی

۱-۱-۱-۳-۳ قانون دالتون

۲-۱-۱-۳-۳ فرمول مایر

۲-۱-۳-۳ روش های تحلیلی

۱-۲-۱-۳-۳ روش بیلان آب

۲-۲-۱-۳-۳ روش بیلان انرژی

۳-۲-۱-۳-۳ روش انتقال جرم

۳-۱-۳-۳ روش تشت تبخیر

۲-۳-۳ تبخیر از سطح برف

۴-۳ نفوذ 

۱-۴-۳ معادله گرین-امپت

۲-۴-۳ معادله هورتون

۳-۴-۳ معادله هولتن

۴-۴-۳ معادله فیلیپ 

۵-۴-۳ اندیس‌های نفوذ

۱-۵-۴-۳ اندیس فی

۲-۵-۴-۳ اندیس دابلیو

۵-۳ برگاب

۶-۳ چالاب

۴- فصل چهارم: حوضه‌های آبریز

۱-۴ مقدمه و کلیات

۲-۴ مشخصات حوضه‌های آبریز

۳-۴ مشخصات آبراهه های حوضه‌های آبریز

۴-۴ زمان تمرکز

۵- فصل پنجم: تحلیل بارش-رواناب

۱-۵ کلیات

۲-۵ رواناب سطحی

۱-۲-۵ ارتفاع رواناب

۲-۲-۵ حداکثر دبی رواناب

۱-۲-۲-۵ روش منطقی (استدلالی)

۲-۲-۲-۵ روش SCS 

۳-۲-۲-۵ روش مک مت

۳-۲-۵ منحنی تداوم جریان

۳-۵ هیدروگراف

۱-۳-۵ اجزای هیدروگراف

۲-۳-۵ هیدروگراف واحد (UH)

۱-۲-۳-۵ اشتقاق (استخراج) هیدروگراف واحد 

۱-۱-۲-۳-۵ بارش ساده

۲-۱-۲-۳-۵ بارش مرکب

۲-۲-۳-۵ تعیین هیدروگراف واحد با تداوم‌های گوناگون 

۱-۲-۲-۳-۵ روش تأخیری

۲-۲-۲-۳-۵ منحنی S

۳-۲-۳-۵ هیدروگراف واحد لحظه ای (IUH)

۱-۳-۲-۳-۵ اشتقاق IUH از روی منحنی S

۲-۳-۲-۳-۵ مدل نَش (Nash)

۳-۳-۲-۳-۵ مدل کلارک

۴-۳-۲-۳-۵ استفاده از تبدیل لاپلاس

۴-۲-۳-۵ هیدروگراف واحد مصنوعی

۱-۴-۲-۳-۵ روش اشنایدر

۲-۴-۲-۳-۵ روش NRCS

۳-۴-۲-۳-۵ روش هیدروگراف واحد مثلثی مصنوعی

۶- فصل ششم: روندیابی جریان

۱-۶ مقدمه و کلیات

۲-۶ روندیابی هیدرولوژیکی (متمرکز)

۱-۲-۶ روندیابی به روش مخزن تراز

۲-۲-۶ روندیابی در رودخانه به روش ماسکینگهام 

۳-۶ روندیابی هیدرولیکی (توزیعی)

۱-۳-۶ تقریبات تفاضلات محدود

۱-۱-۳-۶ روش صریح

۲-۱-۳-۶ روش ضمنی

۷- فصل هفتم: تحلیل و مدلسازی آماری و سری‌های زمانی

۱-۷ مقدمه و کلیات

۲-۷ توابع توزیع احتمال

۳-۷ تحلیل فراوانی

۴-۷ تخمین پارامترهای توزیع‌های آماری

۱-۴-۷ روش گشتاورها

۲-۴-۷ روش درست‌نمایی حداکثر

۵-۷ آزمون‌های آماری

۱-۵-۷ آزمون نرمال بودن سری زمانی

۱-۱-۵-۷ آزمون Chi square

۲-۱-۵-۷ آزمون چولگی

۲-۵-۷ آزمون‌های نیکویی برازش

۱-۲-۵-۷ آزمون Chi square

۲-۲-۵-۷ آزمون کلموگروف-اسمیرنوف (K-S)

۳-۵-۷ آزمون‌های استقلال زمانی

۱-۳-۵-۷ آزمون اندرسون

۲-۳-۵-۷ آزمون نقطه بازگشت

۳-۳-۵-۷ آزمون تناوب‌نگار تجمعی

۴-۵-۷ آزمون کفایت طول داده‌ها

۶-۷ ریسک

۷-۷ سری‌های هیدرولوژیکی

۸-۷ آماده‌سازی اطلاعات

۱-۸-۷ تفاضل‌گیری

۲-۸-۷ رفتار تناوبی

۳-۸-۷ نرمال کردن

۱-۳-۸-۷ تبدیل لگاریتم

۲-۳-۸-۷ تبدیل نمایی

۳-۳-۸-۷ تبدیل باکس-کاکس

۴-۳-۸-۷ تبدیل یو-جانسون

۹-۷ مدلسازی سری های زمانی

۱-۹-۷ مدل‌های AR

۱-۱-۹-۷ پارامتر ثابت

۲-۱-۹-۷ پارامتر متغیر

۲-۹-۷ مدل‌های ARMA

۳-۹-۷ مدل‌های ARIMA

۱-۳-۹-۷ آریمای ساده

۲-۳-۹-۷ آریمای مکثر

۴-۹-۷ کنترل شرایط مانایی و معکوس‌پذیری

۵-۹-۷ مدل‌های چندمتغیره و شکننده

۱-۵-۹-۷ مدل‌های چندمتغیره

۲-۵-۹-۷ مدل‌های شکننده

مطالب مرتبط:

فیلم سیل صد ساله (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

عکس‌های MaythamAnsari
مدرس دوره:
میثم انصاری
طول دوره:
۶۰ ساعت
هزینه ثبت نام بدون تخفیف: 0 تومان
هزینه ثبت نام: 600,000 تومان
زمان برگزاری کلاس ها:
دوشنبه‌ها ۱۳:۰۰-۱۰:۰۰
شروع دوره:
15 آبان 1396
نحوه برگزاری دوره:
آنلاین، ضبط فیلم
این دوره " برگزار شده " می باشد.
آموزشگاهمحتواهای علمی دوره های دکتری

محصولات مرتبط

نویسنده: گروه مولفان عصر کنکاش  از مجموعه: دکتری تعداد صفحات: 100 صفحه سال نشر: 1394
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
نا موجود
فیلم آموزش مقاله نویسی ، مدرس: دانیال جاهد ارمغانی
فروشگاه
temp
قیمت: 75,000 تومان
75,000 تومان
طبیعت، منبع الهام
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
روش طرح و ساخت با رويكردهاي Turnkey و EPC و BOT و Bridging
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 6,000 تومان
6,000 تومان
کتاب مرجع کامل کنکور نقشه‌برداری
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک-موسسه آموزشی مهندسی سازه 808
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
مجموعه سوالات آزمونهای دکتری مدیریت پروژه و ساخت
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
ساختمان های فولادی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
دینامیک خاک
قیمت: 34,000 تومان
34,000 تومان
سيستم‌هاي ساختماني آينده: نگاهي به معماري فردا
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 8,000 تومان
8,000 تومان
کتاب مرجع کامل کنکور فتوگرامتری
قیمت: 37,000 تومان
37,000 تومان
طراحي ساختمانهاي بتني براي دانشجويان معماري و مهندسي عمران
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
روش های اجرای پروژه
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
سازه در معماري
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
بسته آموزشی ویژه دکتری معماری
قیمت: 450,000 تومان
450,000 تومان
ایده و خلاقیت در معماری ایرانی
قیمت: 48,500 تومان
48,500 تومان
فیلم دوره دینامیک خاک
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 360,000 تومان
252,000 تومان
فناوری اطلاعات ITدر مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
مبانی سازه برای معماران
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 28,000 تومان
28,000 تومان
پوسته‌ها و سازه‌های ورق تاشده
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 18,000 تومان
18,000 تومان
مدیریت استراتژیک پروژه
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 28,000 تومان
28,000 تومان
فن شناسی معماری ایران
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
سیستم های اجرای پروژه در صنعت ساختمان
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
فیلم دوره الاستیسیته؛ آمادگی کنکور دکتری عمران
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 320,000 تومان
224,000 تومان
مديريت پروژه‌هاي صنعتي
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
فیلم کلاس نکته و تست گرامر زبان انگلیسی
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 100,000 تومان
100,000 تومان
کتاب استعداد تحصیلی دکتری گروه فنی و مهندسی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 14,000 تومان
14,000 تومان
نا موجود
تحلیل سازه و مقاومت مصالح
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
سازه‌های مشبک فضایی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
معماري ديجيتال: كاربرد فناوري‌هاي CAD/CAM/CAE در معماري
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
فیلم دوره مهندسی پی پیشرفته
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 240,000 تومان
168,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
S22
پکیج فیلم آموزش آمادگی آزمون دکتری عمران
قیمت: 3,376,800 تومان
2,363,760 تومان
فیلم دوره تحلیل سازه
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
temp
تخفیف 40درصد
قیمت: 360,000 تومان
360,000 تومان
نا موجود
نانوفناوری - در معماری و مهندسی ساختمان
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
سازه های پارچه ای کششی
قیمت: 14,000 تومان
14,000 تومان
نا موجود
پکیج فیلم حل تست و آزمون آزمایشی آمادگی کنکور دکتری عمران
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 450,000 تومان
315,000 تومان
کتاب تئوری الاستیسیته (کنکور دکتری)
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
تعامل تكنولوژی و معماری: بررسی و نقد آثار نورمن فاستر
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
کتاب استعداد تحصيلي ويژه آزمون دكتري
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان