22725
05:44

بخشی از فیلم آموزشی تحلیل غیرخطی با استفاده از نرم افزار OpenSees

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808