ترسیم خط تاثیر در خرپاها (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)