23230
05:00

بخشی از فیلم آموزشی رياضى عمومى ١ - مبحث مشتق و کاربرد مشتق

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحهمراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808