طراحی شالوده و مهارها در نرم افزار IDEA Statica Connection و طبق EC / AISC