طراحی شالوده و مهارها در نرم افزار IDEA Statica Connection و طبق EC / AISC

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم