جداسازی لرزه ای در یک ساختمان (زیرنویس دار)

03:07

جداسازی لرزه ای در یک ساختمان (زیرنویس دار)

در این فیلم رفتار یک ساختمان مجهز به جداساز لرزه ای و با کاربری مدیریت بحران و گالری حین زلزله و پس از آن در کریس چرچ، نیوزیلند بررسی می شود. 

ترجمه و زیرنویس:‌ مهندس پور مسعود

منبع