تئوری های شکست (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

14:07

تئوری های شکست (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

 این ویدئو در مورد تئوریهای شکست صحبت می شود. تئوری شکست پیش بینی می کند که تحت چه بارگذاری در مصالح شکست رخ می دهد. درک درست از این تئوری از اهمیت ویژه ای در سازه های عمرانی و  تجهیزات مکانیکی برخوردار است چرا که در طراحی ها نباید شکست رخ دهد.

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه و دوبله شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...