16713
07:08

گودال ها چگونه تشکیل می شوند؟ (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه808)

در این قسمت می خواهیم در مورد گودال ها حرف بزنیم. همه ما چیزهایی راجع به فرسایش می دانیم. در این فرآیند خاک و سنگ از پوسته زمین جدا شده و به نقاط دیگر منتقل می شود.علل زیادی برای اتفاق افتادن آن وجود دارد:باد،لغزش زمین ،ساییدگی(شست و ساب) و آبشستگی؛ اما هیچ کدام از آنها قابل مقایسه با حرکت آب نیست. 

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه و دوبله شده است.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808