چگونه می توانیم آینده بهتری را برای کشورمان رقم بزنیم؟ - رادیو 808: مصاحبه با دکتر نعمت حسنی عضو کمیته زلزله و مشاور سازمان مدیریت بحران کشور