لزوم استفاده از پی های گسترده و جایگزینی آن ها با پی منفرد و نواری - رادیو 808: مصاحبه با دکتر نعمت حسنی عضو کمیته زلزله و مشاور سازمان مدیریت بحران کشور

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...