شهر هوشمند- نگاهی به سنگاپور، دوبی و بارسلون

03:30

شهر هوشمند- نگاهی به سنگاپور، دوبی و بارسلون

شهر هوشمند به شهری گفته می‌شود که داری شش معیار اصلی زندگی هوشمند جدید از جمله: اقتصاد هوشمند، حمل نقل هوشمند، محیط هوشمند، شهروندان هوشمند، روش زندگی هوشمند و در آخر یک مدیریت اداری هوشمند باشد.

منبع توضیحات

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم