13018
11:20

دینامیک سازه ای - قسمت پنجم

در این فیلم در خصوص تعادل دینامیکی سیستم های MDOF ، ماتریس جرم، سختی و میرایی، شکل مودها و تناوب بحث می شود. برای آشنایی بیشتر در خصوص مدرس این دوره، جناب دکتر فرزاد نعیم به فیلم مصاحبه مجموعه 808 با ایشان مراجعه کنید.

منبع: +

پکیج استثنایی 808