13065
24:52

دینامیک سازه ای - قسمت آخر

در این فیلم در خصوص مثال های کاربردی دینامیک سازه ای بحث می شود. برای آشنایی بیشتر با مدرس این دوره، جناب دکتر فرزاد نعیم به فیلم مصاحبه مجموعه 808 با ایشان مراجعه کنید.

منبع: +

پکیج استثنایی 808