12773
14:06

دینامیک سازه ای -قسمت اول (دکتر فرزاد نعیم)

در این فیلم در خصوص موازنه دینامیک و استاتیک، خصوصیات دورانی ذرات و اجسام صلب، ساده سازی خصوصیات سختی المان های مقاوم در برابر نیروی جانبی بحث می شود. برای آشنایی بیشتر در خصوص مدرس این دوره، جناب دکتر فرزاد نعیم به فیلم مصاحبه مجموعه 808 با ایشان مراجعه کنید.

منبع: +

 

پکیج استثنایی 808