12793
26:24

دینامیک سازه ای -قسمت دوم (دکتر فرزاد نعیم)

در این فیلم در خصوص ارتعاشات آزاد، میرایی، واکنش به بارگذاری هارمونیک و واکنش به بارگذاری ضربه ای بحث می شود. برای آشنایی بیشتر در خصوص مدرس این دوره، جناب دکتر فرزاد نعیم به فیلم مصاحبه مجموعه 808 با ایشان مراجعه کنید.

منبع: +

پکیج استثنایی 808