از بارگیری 5 شاهتیر های پیش تنیده تا حمل و نصب آن در پل dambai