تشریح اینکه چگونه یک تیر بتنی پیشتنیده پیش ساخته در پل ها ایفاء نقش می نماید

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم